ALGEMENE VOORWAARDEN


Art. 1

Al onze diensten gebeuren uitsluitend tegen onze hierna bepaalde algemene voorwaarden. De aankoopvoorwaarden van de koper die tegenstrijdig zijn met onze verkoopsvoorwaarden worden door ons niet aanvaard behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

ART. 2: BESTELLING

Een bestelling aan Labo VVK B.V.B.A. is slechts geldig wanneer deze wordt gedaan via internet op een bestelbon uitgaande van Labo VVK B.V.B.A. terug te vinden op internet.

Aanvragen worden binnen de 48 uur verwerkt. U krijgt een mail terug met de bevestiging van uw bestelling en de datum van afhaling. Voor dringende gevallen vragen wij U om dit zoals vermeld op de bestelbon duidelijk aan te geven.
Het plaatsen van een bestelling door een klant impliceert dat de klant de diensten heeft gecontroleerd op de geschiktheid voor het door de klant nagestreefde gebruik.

Labo VVK B.V.B.A. kan niet verantwoordelijk worden geacht wanneer de geleverde diensten niet geschikt zijn voor het door de klant nagestreefde gebruik of vooropgestelde doelstelling.

ART. 3: LEVERINGSTERMIJN

De leveringstermijn begint maar te lopen nadat de klant alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren heeft verstrekt aan Labo VVK B.V.B.A.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boeten schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de datum van levering uitdrukkelijk werd bepaald, dan mag Labo VVK B.V.B.A. de leveringsdatum uitstellen, de verstrekking van diensten onderbreken, het contract annuleren of het volume of de hoeveelheid van de gevraagde diensten verminderen indien haar activiteiten, door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar controle liggen, verhinderd of vertraagd zouden worden.

Dergelijke omstandigheden behelzen ondermeer, zonder exhaustief te zijn, natuurcatastrofe, overheidsdaden, oorlog, noodtoestand of vereisten van de nationale defensie, oproer, burgerlijke opstand, brand, explosie, overstroming, epidemie, ongeval, disfunctioneren van machines of toestellen, staking, lockout of elk ander sociaal conflict (al dan niet betrekking hebbend op het personeel van één van de partijen), belemmering of vertraging inzake vervoer of voorrading van passende grondstoffen (waaronder brandstof en energie), een forse stijging van de prijs van dergelijke grondstoffen of een tekortkoming of laattijdige uitvoering door een derde partij van haar verplichtingen.

ART. 4: PRIJS

De prijs is deze zoals vermeld in de meest recente prijslijst of de meest recente prijsopgave.

Prijzen zijn bindend behoudens sterke prijsschommelingen te wijten aan overmacht situaties.

Prijsopgaven zijn altijd vrijblijvend en slechts geldig voor een termijn van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ART. 5: BETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen zal elke betaling gebeuren binnen 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Labo VVK B.V.B.A. heeft het recht om een voorschot te vragen aan de klant van 50 % van de kostprijs van de bestelling.

Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald, zonder dat er enige aftrek mogelijk is, ongeacht of dit op basis van een schuldvergelijking, een schuldvordering tegen Labo VVK B.V.B.A., een korting of op welke andere wijze dan ook gebeurt, tenzij Labo VVK B.V.B.A. voorafgaand schriftelijk akkoord is gegaan met deze aftrek.

Bankkosten zullen gedragen worden door de klant.

Er kan slechts gesproken worden van betaling wanneer het verschuldigd saldo daadwerkelijk in handen is van VVK Labo B.V.B.A. of op haar bankrekening staat. Indien de klant in gebreke blijft een factuur te betalen, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldatum zal van rechtswege, zonder aanmaning interest opbrengen tegen een jaarlijkse interestvoet van 12%, berekend per dag tot de dag der volledige betaling.

Het verschuldigd saldo zal vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het niet-betaalde bedrag met een minimum van 250,00 € als dekking van administratieve kosten.

De klant zal Labo VVK B.V.B.A. ook integraal schadeloos stellen voor juridische kosten (met inbegrip van advocatenkosten) veroorzaakt door de invordering van bedragen verschuldigd door de klant.

Het verhogingsbeding en de intresten zijn eveneens verschuldigd bij gedeeltelijke niet-tijdige betalingen.

Zonder afbreuk te doen aan enige rechten of vergoedingen van Labo VVK B.V.B.A., zal deze laatste het recht hebben om verdere verrichtingen van diensten te annuleren indien de klant in gebreke blijft om een verschuldigde betaling te verrichten.

ART. 6: VERTROUWELIJK

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen, zal Labo VVK B.V.B.A. geen enkel intellectueel eigendomsrecht toekennen of in licentie geven aan de klant. Labo VVK B.V.B.A. blijft steeds de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten. Alle voorafgaande technische of commerciële informatie die door Labo VVK B.V.B.A. aan de klant verstrekt worden, zijn vertrouwelijk en mogen niet kenbaar gemaakt worden aan derde partijen.

De confidentialiteitsplichten van de klant zullen ten volle van kracht blijven en toepassing blijven vinden gedurende vijf (5) jaar na de laatste verstrekking van om het even welke vertrouwelijke informatie door Labo VVK B.V.B.A. aan de klant.

De confidentialiteitsplichten van de klant zullen niet aangetast worden door de beëindiging van het contract, wat ook de reden van de beëindiging mag zijn.

De schending van de confidentialiteitsverplichtingen van de klant, heeft tot gevolg dat de klant Labo VVK B.V.B.A. schadeloos moeten stellen voor alle schade die zij heeft geleden door de schending, met een minimum forfaitaire vergoeding van 25.000,00 € per schending.

Het Labo verplicht zich te houden aan de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer behalve in geval van andersluidende wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wel heeft het Labo het recht resultaten te gebruiken voor vergelijkings-, referentie-, statistische- of wetenschappelijke doeleinden waarbij bovengenoemde wetgeving onverminderd van toepassing blijft.

ART. 7: AANSPRAKELIJKHEID

Het Labo verplicht zich de werkzaamheden volgens de algemeen aanbevolen standaarden uit te voeren, doch staat niet in voor het bereiken van enig resultaat. De weergegeven analyseresultaten dienen steeds nauwkeurig te worden geïnterpreteerd met de nodige deskundigheid van de aanvrager of een andere hiertoe aangezochte expert. In geval van twijfel over de analyseresultaten dient in eerste instantie het Labo hierover te worden gecontacteerd voor nadere toelichting. Iedere aansprakelijkheid van het Labo voor door de opdrachtgever of derden geleden schade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij sprake is van grove fout, in welk geval de aansprakelijkheid van het Labo beperkt is tot EUR 25.000,00 per schadegeval.

ART. 8: UITVOERING

Het Labo bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee de werkzaamheden van het Labo worden uitgevoerd. Informatie hieromtrent is voor opdrachtgever beschikbaar.

ART. 9: ANNULERING VAN EEN BESTELLING

Door de klant: Gelieve annulaties minstens 24u op voorhand digitaal door te geven via info@labovvk.be of sms 0473 71 46 37.

Indien dit niet gebeurt worden alle gemaakte kosten doorgerekend.

Door Labo VVK B.V.B.A: Labo VVK B.V.B.A. behoudt zich het recht voor om de aanvaarde bestelling zonder ingebrekestelling of voorafgaande machtiging van een rechtbank en zonder betaling van om het even welke vergoeding of boete aan de klant in de volgende gevallen te annuleren:

  • Bij geen of gedeeltelijke betaling van het verschuldigd saldo van een factuur op de vervaltermijn.

  • In geval van faillissement, van een (formele of informele) bijéénroeping van de schuldeisers van de klant, van (vrijwillige of onvrijwillige) van de klant, in geval een beschikking genomen wordt of een aanvraag voor een rechter wordt gebracht teneinde de vereffening van de klant te bekomen of de benoeming van een voorlopige bewindvoerder of de start van een procedure in verband met het faillissement of het eventuele faillissement van de klant.

  • Bij opstarten van een procedure WCO of dépistage bij de klant.

ART 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze algemene voorwaarden, alsook ieder overeenkomst voor het leveren van diensten zullen geregeld en geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht.

Partijen komen overeen dat de rechtbanken van Brugge, exlusief bevoegd zijn om alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden en/of elk contract te beslechten. Partijen onderwerpen zich op onherroepelijke wijze aan de bevoegdheid van deze rechtbanken.

Indien een bevoegde rechtbank of administratieve overheid de onwettigheid of de nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden zou uitspreken, of ze niet uitvoerbaar zou verklaren, geheel of gedeeltelijk, zal het zonder invloed blijven op de geldigheid van de overblijvende bepalingen of delen van bepalingen, die als volledig onafhankelijk van de aangevochten bepaling of deel van bepaling zullen dienen beschouwd te worden, en zal het de nietigheid of de niet-uitvoering van laatstgenoemden niet tot gevolg kunnen hebben.

Indien Labo VVK B.V.B.A. een bepaling van deze algemene voorwaarden niet, of slechts gedeeltelijk, of laattijdig afdwingt, zal dit niet kunnen beschouwd worden als een verzaking aan om het even welk van haar rechten onder deze algemene voorwaarden.

Een verzaking door Labo VVK B.V.B.A. aan het inroepen van om het even welke wanprestatie of schending van deze Voorwaarden, zal niet kunnen beschouwd worden als zijnde een verzaking aan het inroepen van om het even welke daaropvolgende wanprestatie of schending en zal nooit enige invloed kunnen hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

ART. 11: AFHALING, LEVERING EN MONSTERNAME

Afhalingen, leveringen en monsternames kunnen plaatsvinden tussen 7u30 en 17u. Indien deze uren voor u niet geschikt zijn vragen wij u ons dit te melden.

Leveren kan altijd. Indien niemand aanwezig, kan men de monsters plaatsen in de daarvoor voorziene opbergsluis.

Een levering van recipiënten kan pas worden gegarandeerd als de aanvraag ten laatste om 13u de dag voordien wordt ingediend. Indien de aanvraag na 13u wordt ingediend kan steeds een spoedlevering worden geregeld mits een meerprijs zoals vermeld op de prijslijst en bestelbon.

Standaard analysetermijn staan vermeld op internet. Dit zijn aantal dagen zonder zon - of feestdagen.

ART. 12: ANDERE TALEN

Bij interpretatieverschillen in vertalingen van deze tekst, primeert de Nederlandtalige versie.

ART 13: RESULTATEN

Het Labo richt de resultaten uitsluitend aan de opdrachtgever, tenzij deze hiertoe schriftelijk andersluidend opdracht geeft. Het rapport mag door de opdrachtgever alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij na schriftelijke toestemming van het Labo.

ART. 14: WAARBORGEN

Labo VVK b.v.b.a. kan enkel garant staan voor goede en correcte staalname, transport en bewaring van het monster als deze door Labo VVK zelf gebeurd en dit zoals voor geschreven in de norm.

Klant is verantwoordelijk voor het monster, eventueel transport en bewaring als deze zelf het monster aanlevert.

Specifieke monstername is op aanvraag van de klant mogelijk.

De te vermelden gegevens nodig voor een goede en correcte monstername vind U terug op internet.

Gezien de beperkte houdbaarheid van het monster moeten klachten binnen de 5 dagen gemeld worden zoniet is een controle analyse niet meer mogelijk.

ART. 15: WIJZIGINGEN

Labo VVK houdt zicht het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.